Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej

Druki, wnioski - do pobrania

 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020.849);

 

2. W pozostałych przypadkach ustala się następującą wysokość opłat za: 

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej  - 14,38 zł 
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,50 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych -  2,87 zł.

 

Podstawa prawna: Art.  28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, ze zm.) i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynarodzenia  w trzecim kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1085).

 

 

Dodatkowo

Szpital udostępnia elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które znajduje się na portalu www.pacjent.gov.pl.

 

Zalogowanie do ww. portalu umożliwia podgląd historii leczenia, w tym zdarzeń medycznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej

Szczegółowe informacje dotyczące Internetowego Konta Pacjenta dostępne są na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi

 

W Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Historia leczenia → Zdarzenia medyczne → Dokumentacja medyczna” udostępniane są następujące dokumenty (EDM) szpitala:

1) informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala

2) informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego

4)  wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem

5) opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 (dot. badań diagnostycznych obrazowych).