Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej

Druki, wnioski - do pobrania

 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020.849);

 

2. W pozostałych przypadkach ustala się następującą wysokość opłat za: 

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej  - 14,38 zł 
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,50 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych -  2,87 zł.

 

Podstawa prawna: Art.  28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, ze zm.) i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynarodzenia  w trzecim kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1085).

3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2024 Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

W przypadku udostępnienia kopii dokumentacji medycznej pocztą, na wskazany we wniosku adres,  opłata za jej przesyłkę będzie pobierana w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego.

 

Dodatkowo

Szpital udostępnia elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które znajduje się na portalu www.pacjent.gov.pl.

 

Zalogowanie do ww. portalu umożliwia podgląd historii leczenia, w tym zdarzeń medycznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej

Szczegółowe informacje dotyczące Internetowego Konta Pacjenta dostępne są na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi

 

W Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Historia leczenia → Zdarzenia medyczne → Dokumentacja medyczna” udostępniane są następujące dokumenty (EDM) szpitala:

1) informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala

2) informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego

4)  wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem

5) opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 (dot. badań diagnostycznych obrazowych).