Certyfikat Akredytacyjny CMJwOZ

Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 


Decyzja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

W odpowiedzi na wystąpienie dr n. med. Jerzego Szareckiego dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 21.01.2000 roku o wydanie certyfikatu akredytacyjnego stwierdzającego spełnienie standartów jakości przeprowadzona została procedura oceniająca. w dniach 27-29.11.2000 zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonał oceny szpitala.

Po zapoznaniu się z arkuszem ocen oraz z raportem z wizytacji postanawiam przychylić się do wniosku Zespołu Akredytacyjnego uznając, iż występujący szpital spełnia wymogi akredytacyjne w 71%. Oznacza to, że zgodność stanu faktycznego ze standartami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu ujętymi w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji - Zestawie Standartów 98" mieści się w przedziale od 70% do 74% włącznie, uznanym za warunek otrzymania akredytacji warunkowej.

Wobec powyższego nadaję Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie status szpitala akredytowanego i przyznaję Certyfikat Akredytacyjny nr 2001/05 ważny w okresie od 19.02.2001 do 18.02.2002

Dr hab.n.med. Rafał Niżankowski
Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 


Decyzja Rady Akredytacyjnej

W odpowiedzi na wystąpienie Jerzego Szareckiego dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 25.10.2001 roku o wydanie certyfikatu akredytacyjnego stwierdzającego spełnienie standardów jakości przeprowadzona została procedura oceniająca. W dniach 06-08.02.2001 zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonał oceny szpitala.

Po zapoznaniu się z arkuszem ocen oraz raportem z wizytacji postanawiani przychylić się do wniosku Ośrodka Akredytacji uznając, iż występujący szpital spełnia wymogi akredytacyjne w 85%. Oznacza to, że zgodność stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu ujętymi w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji - Zestawie Standardów 98" mieści się w przedziale 75% i powyżej, uznanym za warunek przyznania akredytacji trzyletniej.

Wobec powyższego nadaję Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie status szpitala akredytowanego i przyznaję Certyfikat Akredytacyjny nr 2002/10 ważny w okresie od 11.03.2002 do 10.03.2005. W tym czasie szpital ma prawo używać logo szpitala akredytowanego, a także przy nazwie szpitala stosować znaczek:

W imieniu Rady Akredytacyjnej
Dr hab. med. Rafał Niżankowski
Kraków dn. 08.03.2002 r.

 


Decyzja Rady Akredytacyjnej

07 grudnia 2004r. Jerzy Szarecki Dyrektor Dziecięcego Szpital Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie zwrócił się z wnioskiem o przyznanie certyfikatu akredytacyjnego. W dniach 22.-24.02.2005r. zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonał oceny poziomu spełniania przez szpital wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych.

Po zapoznaniu się z arkuszem ocen oraz raportem z wizytacji, postanawiam przychylić się do wniosku Ośrodka Akredytacyjnego o przyznanie statusu jednostki akredytowanej. Wymóg zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu ujętymi w aktualnie obowiązującym "Programie Akredytacji - Zestawie Standardów 98" spełniony jest w 86%. Mieści się w przedziale "75% i powyżej", uznanym za warunek otrzymania pełnej akredytacji.

Wobec powyższego Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie przyznaje się status szpitala akredytowanego i otrzymuje on Certyfikat Akredytacyjny nr 2005/02 ważny na okres 11.O3.2005 do 10.03.2008.

W tym czasie szpital ma prawo używać logo szpitala akredytowanego, a także przy nazwie szpitala stosować znak.

W imieniu Rady Akredytacyjnej
Dr hab. n. med. Rafał Niżankowski


 


W oparciu o ocenę dokonaną przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie przyznano ponownie status szpitala akredytowanego. DSK otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nr 2008/25 ważny na okres 09.12.2008 do 08.12.2011.
 


Na podstawie oceny dokonanej przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w grudniu 2011r., Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie przyznano ponownie status szpitala akredytowanego. DSK otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nr 2011/52. 
 

W oparciu o ocenę dokonaną przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w dniach 10-12 czerwca 2015r.  Minister Zdrowia po raz szósty przyznał Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Lublinie status szpitala akredytowanego. Szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nr 2015/45 ważny na okres 22.09.2015 do 21.09.2018

W oparciu o ocenę dokonaną przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w dniach 16-18 stycznia 2019r.  Minister Zdrowia po raz siódmy przyznał Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Lublinie status szpitala akredytowanego. Szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nr 2019/9 ważny na okres od 14.03.2019r. do 22.03.2022r.

 

 

W oparciu o ocenę dokonaną przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w dniach 25-27 stycznia 2023 roku  Minister Zdrowia po raz ósmy przyznał Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Lublinie status szpitala akredytowanego. Szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nr 2023/14 ważny na okres trzech lat od 1 marca 2023 roku.