Zasady odwiedzin

Przedstawiciele ustawowi maja prawo do przebywania przy dziecku codziennie przez całą dobę. Rodzic/Opiekun może przebywać w porach dogodnych dla dziecka, pamiętając jednakże o tym, aby odwiedziny nie kolidowały z prowadzonym procesem diagnostyki i leczenia, rehabilitacji oraz obowiązkiem kontynuowania nauki (dotyczy dzieci w wieku szkolnym).

Obecność przedstawicieli ustawowych w Oddziale musi być zgodna z przepisami BHP, p.poż oraz wytycznymi w zakresie sanitarno-epidemiologicznym. Przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca. Informacje dotyczące odwiedzin wywieszone są na tablicach informacyjnych Oddziału.

Rodzic/Opiekun może przebywać z hospitalizowanym dzieckiem także w porze nocnej. Na czas pobytu w godzinach nocnych w Oddziale Rodzic/Opiekun otrzymuje identyfikator (imienny rejestr wydawanych identyfikatorów prowadzi pielęgniarka dyżurna).

Rodzic/Opiekun, który pozostaje  z dzieckiem w godzinach nocnych zobowiazany jest  przebywania w Oddziale , w którym leczone jest dziecko.

W przypadku istnienia warunków lokalowych w sali, w której przebywa pacjent, dopuszcza się sie "wspólną hospitalizację" Rodzica/Opiekuna na łóżku dostawczym.

Zobacz również zasady bezpiecznego pobytu w Szpitalu i sprawowania opieki nad dzieckiem