Klauzula Informacyjna

Informacja Administratora Danych Osobowych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

z siedzibą:

ul. prof. Antoniego Gębali 6 20-093 Lublin

reprezentowany przez Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@uszd.lublin.pl lub adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

W czasie Państwa kontaktu z naszym Szpitalem pozyskujemy od Państwa niezbędne dane osobowe pozwalające nam zidentyfikować osobę, której będą udzielane świadczenia medyczne, oraz dane osób pełnoletnich sprawujących opiekę nad pacjentem.

Te dane to:

 • nazwisko i imiona,
 • miejsce i data urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imiona przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

Na dalszym etapie leczenia gromadzimy dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta, wyniki jego badań, wywiad, obserwacje.

Szpital (Administrator) przetwarza w/w dane osobowe w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów oraz w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych polegających m.in.

 • na przekazywaniu danych do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Uniwersytetu Medycznego oraz innych uprawnionych organów państwowych,
 • na prowadzeniu kształcenia kadry medycznej.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi Szpital (Administrator) zawarł stosowne umowy. Tymi podmiotami mogą być: podwykonawcy usług medycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy.

Czas przetwarzania Państwa danych zawartych w dokumentacji medycznej jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnie wyrażonej zgody w celu, który określa ta zgoda mają Państwo prawo do wycofania tej zgody. Szpital (Administrator) zaprzestanie przetwarzania danych w celu jakiego dotyczyła wyrażona zgoda bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 • poprawiania danych gdy są błędne, uległy zmianie lub są nieaktualne,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych o ile takie prawo w danym przypadku przysługuje,
 • usunięcia danych o ile są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 • dostępu do treści swoich danych, uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz kopii danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazane przez Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.