Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.uszd.lublin.pl.

Status zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1., z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych
  • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiana kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20 marca 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 20 marca 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi pod adresem poczty elektronicznej it@uszd.lublin.pl lub telefonicznie pod numerem: 81 71 85 137. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres it@uszd.lublin.pl lub pisemnie na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali 6.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności