Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie udziela świadczeń medycznych pacjentom do ukończenia przez nich 18 roku życia.


Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • leczenia szpitalnego (hospitalizacji),
 • ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (porad specjalistycznych),
 • rehabilitacji leczniczej,
 • badań diagnostycznych,
 • dializ

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

W stanach nagłych świadczenia udzielane są bez skierowania.


Przyjęcie do Szpitala

Wstępne formalności związane z przyjęciem do Szpitala załatwiane są w Izbie Przyjęć, a następnie pielęgniarka lub sanitariusz przewozi pacjenta do właściwego Oddziału i przekazuje pod opiekę pracownikom medycznym. Pielęgniarka Oddziału wskazuje miejsce dla pacjenta w sali chorych i informuje o najważniejszych czynnościach związanych z hospitalizacją, zapoznaje rodziców/opiekunów /pacjenta z kartą praw pacjenta, Regulaminem dla pacjentów przebywających w USzD oraz ich rodziców/ opiekunów  oraz udziela informacji na zadawane przez rodziców/opiekunów/pacjentów.

Przyjęcie do Poradni Specjalistycznych

Podczas rejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznych po raz pierwszy konieczne jest:

 1. Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (kod e-skierowania).
 • Skierowania nie jest wymagane do świadczeń:
 • ginekologa,
 • onkologa,
 • dla świadczeniobiorców do 18 r. życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
 1. Numer PESEL pacjenta
 2. Numer PESEL rodzica/opiekuna prawnego