TOPSOR

 

"Tryby Obsługi Pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - TOPSOR"

 

W dniu  28 czerwca 2019 roku Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zawarło z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie umowę o partnerstwie w realizacji Projektu "Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

CEL PROJEKTU - Usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń.

PLANOWANE EFEKTY - Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ma usprawnić pracę SOR-ów poprzez wprowadzenie jednolitych standardów obsługi pacjentów, w tym zwiększenia efektywności udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po przyjęciu na SOR, pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej, z pięciu kategorii określających priorytetowość udzielenia pomocy lekarskiej.

TOPSOR, jako jeden z kluczowych dla systemu ratownictwa medycznego w Polsce, został objęty dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 9.1 Infrastruktura systemu ratownictwa medycznego). Projekt ten realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, a instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.​