Rada Kliniczna Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Rada Kliniczna w obecnym składzie powołana została Zarządzeniem Nr79/2013 Dyrektora DSK z dnia 9.10.2013 r.
Rada Kliniczna jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Szpitala.

Do zadań Rady Klinicznej należy w szczególności przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

  • koordynacji działań jednostek prowadzących działalność medyczną przy realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego oraz jego usprawnianiu,
  • kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych i wdrażania nowatorskich metod diagnostyczno-leczniczych z uwzględnieniem oferty dydaktycznej Uniwersytetu,
  • skupiania - realokacji potencjału komórek organizacyjnych działalności medycznej Szpitala,
  • poziomu świadczeń zdrowotnych, o które aplikuje Szpital w procesie kontraktowania z NFZ z uwzględnieniem potencjału poszczególnych komórek działalności medycznej,
  • związanych z realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • aktualnego stanu i kierunków rozwoju kształcenia kadr medycznych oraz struktury zatrudnienia,
  • stymulacji działalności naukowej i szkoleniowej w poszczególnych klinikach i oddziałach,
  • planów rozwoju Szpitala w zakresie inwestycyjnym,
  • restrukturyzacji Szpitala,
  • w innych istotnych sprawach z zakresu działalności Szpitala

Skład Rady Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie:

Przewodniczący Rady Klinicznej -

Wiceprzewodnicząca Rady Klinicznej ds. Nauki - prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Zajączkowska

Członkowie Rady Klinicznej:

 1.  Prof. dr hab. n. med.  Iwona Beń-Skowronek - Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną

 2. Mgr Jolanta Błotniak - Kierownik Bloku Operacyjnego

 3.  Mgr Alicja Buksińska - Naczelna Pielęgniarka

 4.  Mgr Dorota Chodowska - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

 5.  Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk - Kierownik Polikliniki

 6.  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk - Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej

7.  Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska - Kierownik Kliniki Patologii Noworodków i Niemowląt

 8.  Dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski, prof. nadzw. UM - Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

9.  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

10.  Dr hab. n. med. Michał Latalski, prof. nadzw. UM - Kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej

11. Dr n. med. Monika Lejman - Kierownik Działu Diagnostyki Genetycznej

12.  Prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska - Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

13.  Mgr Mariusz Miszczuk - Kierownik Apteki Szpitalnej

14.  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk - Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej

15.  Prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz - Kierownik Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

16.  Mgr Jarosław Napiórkowski - Kierownik Zakładu Fizjoterapii

17.  Dr n. med. Jolanta Niewiedzioł - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

18.  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska - Kierownik Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii

19.  Dr n. med. Jolanta Pietraszek-Mamcarz - Lekarz Kierujący Oddziałem Alergologii Dziecięcej

20.  Dr hab. n. med. Beata Rybojad - Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

21.  Dr n. med. Elżbieta Sadurska - p.o. Kierownika Kliniki Kardiologii Dziecięcej

22. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora - Kierownik Kliniki Nefrologii Dziecięcej 

23.  Dr n. med. Elżbieta Szponar - Lekarz Kierujący Oddziałem Patologii Noworodków

24.  Lek. med. Paweł Szwarc - Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

25.  Dr n. med. Jolanta Taczała - Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Dziecięcej, Oddziałem Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziałem Dziennym Rehabilitacji

26.  Dr hab. n. med. Magdalena Woźniak - Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

27.  Lek. med. Irena Woźnica-Karczmarz - Kierownik Działu Krwiolecznictwa