Przebudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego

OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

w zakresie

wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

  • na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,
  • na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,
  • w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

oraz

wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

  • na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,
  • na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,
  • w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

W dniu 05.02.2018r. została zawarta pomiędzy Szpitalem, a Ministerstwem Zdrowia umowa o dofinansowanie inwestycji: „Wsparcie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez przebudowę oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Działu Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacji Łóżek i Zakładu Diagnostyki Obrazowej”

Nr projektu: POIS.09.02.00-00-0067/17

Miejscem realizacji projektu będzie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zlokalizowany pod adresem ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, Gmina Lublin, powiat lubelski, województwo lubelskie.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, dzięki doposażeniu Oddziałów szpitalnych Chirurgii, I Ortopedii, II Ortopedii, Otolaryngologii oraz przebudowie i doposażeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Bloku Operacyjnego oraz wymianie zużytego wyposażenia w tych obszarach udzielania świadczeń.

Planowany okres realizacji projektu: do 31.03.2020 r.

W zakresie rzeczowym projektu zaplanowano roboty budowlane polegające na przebudowie Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Kolejnym etapem po zakończeniu robót budowlanych w wymienionych obszarach będzie zakup wyrobów medycznych, wyposażenia i systemu archiwizacji procesów do oddziałów zabiegowych, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Bloku Operacyjnego.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie informuje, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu: „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci” w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w §4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej” sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektu można zgłaszać  za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC