Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży

 

 

 

 

W dniu 15.01.2018r. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie podpisał umowę o projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  Szpital zrealizował  w ramach osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna RPO WL 2014 – 2020.

Projekt o nazwie: Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia” ma na celu poprawę efektywności działalności Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury polega na przebudowie, doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną obszarów zajmujących się leczeniem dzieci oraz rozwijaniu nowych świadczeń zdrowotnych. Podstawą będzie gruntowna przebudowa pomieszczeń Szpitala (część wysoka Szpitala, Oddział Hematologii i Onkologii, Oddział Anestezjologii, Polikliniki) i doposażenie części obszarów udzielania świadczeń. Zakładane efekty przedsięwzięcia to: poprawa jakości udzielanych świadczeń, uruchomienie nowych świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenie ilości już udzielanych, a tym samym konkurencyjności na rynku, zwiększenie przychodów, poprawa efektywności ekonomicznej i organizacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury budynku do aktualnych potrzeb wpływające na efektywność jej wykorzystania, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób o różnym rodzaju niepełnosprawności.

Zakres prac dotyczących przebudowy Szpitala w podziale na lokalizację:

1) Część wysoka Szpitala

2) Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

3) Poliklinika

4) Pracownia Endoskopowa

5) Pracownia Cytogenetyczna

6) Apteka Szpitalna

7) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 

Pracami objęta będzie większa część Szpitala. Powyższe działania dotyczą poprawy warunków udzielania świadczeń, warunków pobytu pacjentów i opiekunów, warunków pracy pracowników w zdecydowanej większości Oddziałów. 

Zakres inwestycji oprócz robót budowlanych zostanie uzupełniony o zakup sprzętu i wyposażenia.

Roboty budowlano-instalacyjne zostały zrealizowane etapami, a całościowe zakończenie realizacji robót budowlano-instalacyjnych nastąpiło III kwartale 2023 roku.

Szpital cały czas funkcjonował podczas prowadzonej inwestycji.

 

Galeria zdjęć oraz informacje do pobrania poniżej :

Do pobrania
Galeria