Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Kierownik Kliniki

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Beata Rybojad

Tel.: 81 71 85 391

e-mail: oit@uszd.lublin.pl

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Gruda

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Lech


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej dysponuje 17 łóżkami.

W jego skład wchodzą:

  • Pododdział Anestezjologii i Opieki Okołoanestetycznej,
  • Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka (wchodzący w skład Centrum Perinatalno-Neonatologiczne),
  • Pododdział Intensywnej Terapii Ogólnopediatryczny,
  • Szpitalny Zespół Leczenia Bólu,
  • Zespół Zakładania Centralnych Cewników Żylnych.

W Oddziale Intensywnej terapii leczone są dzieci, u których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie życia bądź przewidywane jest wystąpienie bezpośredniego zagrożenia życia, niezależnie od etiologii choroby. Oddział spełnia wszystkie wymogi stawiane w UE. Oprócz utrzymywania w doskonałym stanie instalacji i aparatury medycznej, w którą Oddział jest wyposażony – organizacja, sprawność, bezwzględna dyscyplina zawodowa, a także zwykła ludzka troska o życie i zdrowie człowieka decydująca o ostatecznych rezultatach – są tu stale obecne.

Oddział dysponuje różnorodną aparaturą medyczną w tym umożliwiającą monitorowanie wszelkich dających się monitorować funkcji, respiratorami pozwalającymi na prowadzenie najnowszych sposobów wentylacji, aparaturą do podawania wziewnego i monitorowania tlenku azotu, inkubatorami. W oddziale stosowane są najnowsze metody terapii m.in. metody anestezji, metody leczenia z wykorzystaniem oddechu zastępczego, w tym wentylacja nieinwazyjna oraz oscylacyjna wysokiej częstotliwości, leczenie wziewnym tlenkiem azotu przetrwałego nadciśnienia płucnego, najnowsze metody farmakoterapii, wielospecjalistyczne kompleksowe leczenie pacjentów po urazach wielonarządowych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada Akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażów specjalistycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i noworodków dla wszystkich specjalizacji lekarskich. Organizuje i prowadzi w ramach CMKP kursy doskonalące.

W Oddziale prowadzone są prace badawcze indywidualne i zespołowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. Asystenci oddziału uczestniczą w wieloośrodkowych badaniach międzynarodowych. Wyniki badań prezentowane są podczas sympozjów i konferencji, w tym międzynarodowych, oraz publikowane w periodykach medycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii brał udział w organizacji wielu konferencji i sympozjów, jak Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie, Sympozjum Sekcji Pediatrycznej PTAiIT w Kazimierzu n/Wisłą, oraz Ogólnopolskiej Konferencji „Rozwój pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej”.

Oddział utrzymuje kontakty zawodowe i naukowe z analogicznymi jednostkami w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.