NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

,,Termomodernizacja budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Lublinie’’

 

1.Opis przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2008-2014, przy czym roboty budowlane przeprowadzone zostały w okresie od 12.03.2013 do 13.01.2014 r.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie” była współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IV Konkursu Programu priorytetowego – System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Zgodnie z regulaminem tego konkursu celem przeprowadzonych inwestycji była poprawa warunków energetycznych budynku Szpitala poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielał dofinansowania w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 60% kosztów kwalifikowanych.

Przedsięwzięcie termomodernizacji obejmowało:

 • docieplenie stropodachów wentylowanych – metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej o grubości 16 cm;
 • docieplenie stropodachów niewentylowanych nad segmentami A1, A2 – poprzez ułożenie od góry płyt ze styropapy o grubości 15 cm oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;
 • docieplenie stropodachów niewentylowanych nad segmentami C5, C6, E1 – poprzez ułożenie od góry płyt ze styropapy o grubości 14 cm oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;
 • docieplenie ścian zewnętrznych pasmowych i ścian filarków międzyokiennych do wysokości 25 m budynku – styropianem elewacyjnym o grubości 12 cm;
 • docieplenie ścian zewnętrznych pasmowych i ścian filarków międzyokiennych powyżej 25 m – wełną mineralną o grubości 12 cm;
 • demontaż istniejącego docieplenia stropów zewnętrznych od dołu w segmentach C1, E1 i E2 oraz wykonanie nowego docieplenia przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego o grubości 14 cm;
 • wymianę „starych” okien na okna PCV z szybą zespoloną jednokomorową, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 1,8 W/m² *K;
 • wymianę „starych” drzwi na drzwi o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U ≤ 1,8 W/m² *K;
 • roboty przygotowawcze i porządkowe związane z dociepleniem stropodachów, ścian i stropów zewnętrznych.

Podłoże pod w/w docieplenie w miejscach filarków międzyokiennych zostało wyrównane płytami OSB, do których następnie został zamontowany styropian lub wełna mineralna o grubości warstwy ocieplającej, na istniejących płytach elewacyjnych prefabrykowanych. Wyrównanie to było niezbędne ze względu na różną grubość ścian filarków między okiennych w stosunku do ścian pasmowych.

Docieplenie ścian zewnętrznych pasmowych, ścian filarków międzyokiennych oraz stropów zewnętrznych w segmentach C1, E1 i E2 zostało wykonane bezspoinowym systemem ociepleń BSO (technologia „lekka mokra”) z warstwą izolacyjną ze styropianu i nowego tynku na siatce. Dodatkowo, na ścianach zewnętrznych pasmowych i na ścianach filarków międzyokiennych zastosowano warstwę zbrojoną z włókna szklanego, która obustronnie została zatopiona w zaprawie klejowej. Jednocześnie wykonano wzmocnienia w narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych oraz do wysokości 2,00 m od poziomu terenu wykonano dodatkową warstwę wzmocnienia z drugiej warstwy siatki z włókna szklanego.

Obudowane płytami OSB i odpowiednio ocieplone zostały także kanały wentylacyjne, biegnące po szczytowych ścianach budynku w konstrukcji stalowej. W końcowym rezultacie nałożono podkład tynkarski, a następnie tynk sylikonowo – akrylowy o granulacji 1 – 1,5 mm z dodatkiem środka glonobójczego. Tynk elewacyjny wykonany wg technologii BAUMIT, nadał powierzchni odpowiednią strukturę. Ściany w pasach międzyokiennych zostały pomalowane w kilku kolorach rozpoczynając od ciemniejszych umiejscowionych w niższych partiach budynku do stopniowo jaśniejszych w kierunku wyższych kondygnacji budynku.

Po nałożeniu tynku elewacyjnego założono rury spustowe oraz parapety i obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym. Powierzchnia kamiennych płytek elewacyjnych i tynków na poziomie parteru budynku, została oczyszczona z zarodników pleśni i grzybów oraz uzupełniona w istniejących ubytkach.

Dobór zastosowanych materiałów i technologii wynikał z obowiązków zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykorzystywanych w budynkach użyteczności publicznej. Zastosowana przy dociepleniu wełna mineralna o wysokiej gęstości, jest jednym z najlepszych materiałów używanych w obiektach, które wymagają podwyższonej odporności ogniowej.

 
2. Koszty przedsięwzięcia

 • Całkowity koszt przedsięwzięcia: 2 056 414,00 zł;
 • Koszty kwalifikowane: 1 536 853,00 zł, w tym:
  • dotacja zgodnie z umową nr 923/2012/Wn-03/OA-TR-ZI/D z dnia 17.12.2012 r. o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji: 461056,00zł, co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych;
  • pożyczka zgodnie z umową nr 921/2012/Wn-03/OA-TR-KU/P z dnia 17.12.2012 r. o dofinansowanie w formie pożyczki: 922 111,00 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych;
  • środki własne DSK – 153 686,00 zł, co stanowi 10% kosztów kwalifikowanych;
 • Koszty niekwalifikowane: 519 561,00 zł.

Galeria

Stan przed termomodernizacją budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie

 


Stan w trakcie termomodernizacji budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie


Stan po termomodernizacji budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

 

 

3. Efekty przedsięwzięcia

Efekty końcowe przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie” wyszczególnione w umowie dotacji nr 923/2012/Wn-03/OA-TR-ZI/D oraz umowie pożyczki nr 921/2012/Wn-03/OA-TR-KU/P określają:

1. Efekt rzeczowy przedsięwzięcia:

Łączna powierzchnia ocieplonych i wymienionych elementów:

 • ściany, stropodachy – 22 722m²;
 • 13 sztuk drzwi – 25m²;
 • 12 sztuk okien – 67m².

2.Efekt ekologiczny przedsięwzięcia:

Zgodnie z założeniami IV Konkursu Programu priorytetowego – System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej termomodernizacja budynku powinna doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Przed termomodernizacją Szpital wykazywał emisję CO2 na poziomie 1386 Mg/rok. Planowana wartość po przeprowadzeniu inwestycji ma wynosić 967 Mg/rok, co w efekcie spowoduje spadek emisji CO2 o 30,2% rocznie, czyli 419 Mg/rok.

Powyższą redukcję emisji Szpital ma obowiązek monitorować oraz raportować do NFOŚiGW zgodnie z umową dotacji i pożyczki. Monitorowanie wielkości osiąganej redukcji emisji CO2 ma na celu szacunkowe potwierdzenie poprawności założeń zawartych w audycie energetycznym. Okres monitorowania i raportowania obejmuje 5 lat, począwszy od 2015 do 2020 roku.

Raporty sporządzane przez Szpital będą obejmowały realną wielkość emisji CO2 i ewentualne odchylenia od wartości zakładanych oraz będą podstawą weryfikacji wcześniej zakładanych wartości.

3.Wnioski z osiągniętych efektów końcowych:

Przeprowadzane przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie” przyczyni się do osiągnięcia korzyści ekologicznych oraz oszczędności finansowych. Potwierdzeniem ich jest wskaźnik DGC – dynamiczny koszt jednostkowy, i ma on wartość 292,29 zł/MgCO2. Pokazuje on jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków zostanie osiągnięte poprzez obniżenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu), które przed termomodernizacją wynosiło 11 215,9 GJ/rok. Po realizacji inwestycji zapotrzebowanie to planuje się na poziomie 6 419,5 GJ/rok, czyli zgodnie z audytem energetycznym zakładany jest spadek o 4 796,4 GJ/rok.

Podobne tendencje zauważyć można również w przypadku wskaźnika zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu), który przed wykonaniem termomodernizacji wynosił 35,0 kWh/(m³*rok), a po realizacji inwestycji planowany jest na poziomie 20,1 kWh/(m³*rok). Dzięki temu Szpital będzie mógł obniżyć swoje koszty z tytułu ogrzewania budynku w skali roku o 28% co stanowi ok. 221 642,00 zł.

Oprócz w/w opisanych korzyści finansowych i ekologicznych jakie uzyska Szpital dzięki realizacji termomodernizacji budynku, na uwagę zasługuje również poprawa wyglądu zewnętrznego budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, który uzyskał nowe ocieplenie posiadające podwyższoną odporność ogniową oraz kolorową elewację. Dzięki nowej, kolorowej elewacji Szpital stał się bardziej przyjazny dla wszystkich hospitalizowanych pacjentów oraz pod względem wymogów przeciwpożarowych stał się miejscem jeszcze bardziej bezpiecznym.

Ponadto zrealizowane przedsięwzięcie termomodernizacji budynku Szpitala nie oddziaływało znacząco na środowisko oraz nie wywierało istotnego wpływu na obszar NATURA 2000. Podczas realizacji przedsięwzięcia zastosowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminowały szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane. Woda deszczowa odprowadzana była z dachów budynku do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Prace związane z termomodernizacją nie spowodowały emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych oraz nie zostały wytworzone żadne odpady niebezpieczne i trujące. Na terenie przedsięwzięcia nie wystąpiły również nadmierne wibracje, promieniowania lub inne zakłócenia. Powstałe odpady podczas robót budowlanych ze styropianu lub wełny mineralnej zbierane były do worków, a następnie były wywożone do utylizacji w cyklu cotygodniowym. Hałas spowodowany ruchem samochodów był niewielki i ograniczył się do terenu działki, na której zlokalizowany jest Szpital. Ponadto powierzchnia ziemi w tym gleba, wody powierzchniowe i podziemne pozostały w stanie nienaruszonym.