Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz 

Tel.: 81 71 85 350, 81 743 13 93,   Fax: 81 743 13 93

e-mail: chirurgia@uszd.lublin.pl

Dyżurka pielęgniarek: tel. 81 71 85 305

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Pachuta


Klinika prowadzi diagnostykę i leczenie z zakresu wszystkich czterech głównych grup chorób chirurgicznych u dzieci: wad, stanów pourazowych, stanów zapalnych, nowotworów oraz innych chorób.

Wiodącymi specjalnościami Kliniki są:

 • chirurgia noworodka,
 • ciężkie urazy ciała,
 • urologia z andrologią dziecięcą,
 • leczenie oparzeń,
 • chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna,
 • mikrochirurgia i transplantologia,
 • onkologia operacyjne,
 • neurochirurgia wad i urazów.

Diagnostyka i leczenie chirurgiczne prowadzone są przez zespoły chirurgów dziecięcych wyspecjalizowanych w wyżej wymienionych wąskich dziedzinach.

Zabiegi diagnostyczne i chirurgiczne – w tym operacje, prowadzone są w systemie leczenia szpitalnego lub chirurgii jednego dnia.

Klinika prowadzi:

 • zajęcia dla studentów z zakresu chirurgii dziecięcej i medycyny ratunkowej,
 • obowiązkowe kształcenie podyplomowe wszystkich lekarzy stażystów z zakresu chirurgii dziecięcej,
 • obowiązkowe staże z zakresu chirurgii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, pediatrii, neonatologii, medycynie ratunkowej.

Każdego roku prowadzone są po dwa kursy na zlecenie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z zakresu „Traumatologii dziecięcej” i „Nagłych zagrożeń wieku dziecięcego”.

W Klinice odbywają się egzaminy praktyczne z chirurgii dziecięcej.

Współpraca Kliniki z instytucjami naukowymi i badawczymi w Polsce:

 • Komitet Badań Naukowych, Kliniki Chirurgii Dziecięcej w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu,
 • Kliniki Położnictwa i Perianatologii w Lublinie,
 • Klinika Chiriurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej w Lublinie,
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
 • Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki we Wrocławiu.

Współpraca z instytucjami za granicą:

 • Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Ogólnej oraz
 • Centra Traumatologii w: Berlinie, Munster /Niemcy/, Ostrawie, /Czechy/, Bratysławie, Koszycach /Słowacja/, Grodnie /Białoruś/, Wilnie /Litwa/, Lwowie i Kijowie /Ukraina/.

Współpraca ta dotyczy:

 • wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych,
 • wspólnie rozwiązanych trudnych przypadków diagnostyczno-leczniczych,
 • staży i kursów specjalizacyjnych,
 • współpracy w publikowaniu prac naukowych i redagowaniu Rocznika Dziecięcej Chirurgii Urazowej,
 • współpracy w organizowaniu sympozjów, zjazdów i kongresów naukowych w Polsce i za granicą.

Współpraca z poradniami:

 • Klinika ściśle współpracuje z poradniami działającymi na bazie USzD, w których pracują asystenci Kliniki oraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, w którym pełnią ostre dyżury chirurgiczne.
  Do poradni tych należą: Poradnia Chirurgii Dziecięcej Ogólna, Poradnia Traumatologii Dziecięcej, Poradnia Neurochirurgii Dziecięcej, Poradnia Urologii Dziecięcej, Poradnia Onkologii Dziecięcej, Poradnia Chirurgii Plastycznej i Oparzeń, Poradnia Konsultacyjne i Wad Narządów Moczowo-Płciowych u dzieci.
 • Klinika współpracuje również z Poradnią Wad Twarzoczaszki PSK 1 w Lublinie i poza klinicznymi – terenowymi poradniami chirurgii dziecięcej.

Szczególne osiągnięcia:

 • Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej DSK w Lublinie była wzorem do opracowania przez jej kierownika i asystentów działu dziecięcego w dwóch programach rządowych Ministerstwa Zdrowia: „Programu Zwalczania Skutków Ciężkich, Mnogich i Wielonarządowych Obrażeń Ciała” i „Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego”.
  Dzięki temu Szpital i Klinika jeko pierwsze w Polsce spełniły stawiane wymagania i osiągnęły status Centrum Traumatologii Dziecięcej na którego bazie otwarto pierwszy w kraju Szpitalny Oddział Ratunkowy Dzieci.
 • Asystenci Kliniki byli organizatorami 7-miu corocznych międzynarodowych naukowych sympozjów w Warszawie pod patronatem Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka – których tematyką były urazy u dzieci – jako najczęstsza przyczyna śmierci i kalectwa dzieci w Polsce.
 • Pracownicy Kliniki współorganizowali:
  • 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich w 2001 r. w Warszawie,
  • II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w 2004 r. w Lublinie,
  • I Czesko-Polsko-Słowackie Trójstronne Sympozjum Chirurgii Dziecięcej w 1999 r. w Roznovie /Czechy/,
  • II Czesko-Polsko-Słowackie Trójstronne Sympozjum Chirurgii Dziecięcej w 2003 r. w Roznovie.
 • Asystenci Kliniki od dziesięciu lat redagują i wydają czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym – Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej – jedyne w Europie czasopismo o tematyce wyłącznie urazów u dzieci.
 • Klinika ściśle współpracuje z instytucjami zajmującymi się ochroną dzieci przed przemocą w Zespole Interdyscyplinarnym – „Parasol dla Dziecka – Świadka lub Małoletniej Ofiary Przestępstwa” – pierwszym tego typu Zespole w Polsce.