Historia Kaplicy Szpitalnej "Świętych Aniołów Stróżów"

Kaplica Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie ma za swoich patronów Świętych Aniołów Stróżów. To do nich dzieci kierują swoją pierwszą modlitwę prosząc: „Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy”.

Zainteresowanie zorganizowaniem kaplicy w nowobudującym się obiekcie Dziecięcego Szpitala Klinicznego wyszło od biskupa Piotra Hemperka, który w imieniu Kurii Biskupiej w powyższej sprawie zwrócił się do Rektora Akademii Medycznej. Pozytywna ocena tej propozycji przez władze Akademii Medycznej zobowiązały Dyrekcję „Szpitala w budowie” do wyznaczenia odpowiednich pomieszczeń. W wyniku przeprowadzonej lustracji pomieszczeń prorektor Akademii Medycznej prof. Jerzy Kowalczyk, prof. Bronisław Niewiedzioł, inż. Władysław Grudzień zdecydowali o wyborze miejsca na I poziomie budynku.

 

1 lutego 1994 mgr Grażyna Paśniczek dyrektor szpitala formalnie upoważniła pana Daniela Marszałka, Kierownika Sekcji Zaopatrzenia Dziecięcego Szpitala Klinicznego do prowadzenia wszelkich czynności mających na celu urządzenie kaplicy. Poparcia dla tej inicjatywy udzielił także prof. dr hab. Bronisław Niewiedzioł. Dzięki staraniom profesora zostały zorganizowane fundusze na wyposażenie kaplicy w naczynia i szaty liturgiczne. Środki finansowe na ten cel przekazał dr n. med. Andre Frank, Winterthur, Szwajcaria. W piśmie z dn. 17 grudnia 1993r. adresowanym do Andre Frank prof. Niewiedzioł napisał: „Z wielką radością przyjąłem wiadomość o wpływie na nasze konto 10.000 franków szwajcarskich, z przeznaczeniem na wyposażenie naszej kaplicy szpitalnej w nowobudującym się obiekcie. W imieniu naszych chorych dzieci i całego zespołu leczącego składam wszystkim Darczyńcom serdeczne podziękowanie”.

Zgromadzone środki finansowe pozwoliły kontynuować pracę nad kaplicą. W miesiącu lutym odbyły się spotkania komitetu organizacyjnego w skład, którego wchodzili: przedstawiciele dyrekcji szpitala, inspektor nadzoru Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej w Lublinie, architekt wnętrz. Odbyły się też konsultacje w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. 2 marca 1994r. Arcybiskup Bolesław Pylak Metropolita Lubelski udzielił pasterskiego błogosławieństwa na dalsze prace przy powstającej kaplicy.

W piśmie z dn. 26 marca 1994r. skierowanym do dr med. Andre Frank prof. Niewiedzioł napisał: „Dzięki pomocy Ofiarodawców ze Szwajcarii zintensyfikowano prace nad wykończeniem pomieszczenia kaplicy. Z przekazanej nam sumy pieniędzy zakupiono dotychczas: tabernakulum, monstrancję, kielichy, szaty liturgiczne, mszał, lichtarze i inny drobny sprzęt liturgiczny. W trakcie realizacji jest zakup Drogi Krzyżowej i dalszych elementów wyposażenia. (…) W imieniu naszych cierpiących dzieci i zespołu leczącego składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne podziękowanie. Dzięki Państwa pomocy – jak sądzimy za kilka miesięcy – będziemy mogli dokonać poświęcenia Kaplicy i odbyć w niej pierwszą Eucharystię – Mszę św.” W ostatnich dniach miesiąca marca ma miejsce także rozmowa z panem Wojtasem artystą malarzem, która dotyczyła namalowania obrazu Patrona Kaplicy Anioła Stróża. Zlecenie zostało przyjęte do realizacji.

W dniu 11 kwietnia 1994r.  Dyrekcja DSK wystosowała pismo do Arcybiskupa Bolesława Pylaka Metropolity Lubelskiego z prośbą o wyznaczenie kapelana DSK.

Mając na uwadze duchowe dobro Małych Pacjentów i personelu medycznego Arcybiskup Bolesław Pylak Metropolita Lubelski mianował z dniem 13 kwietnia 1994r. ks. mgr Krzysztofa Czajkę pierwszym kapelanem szpitala, który podjął pracę z dniem 1 maja 1994r.

W okresie od marca do czerwca 1994r. trwają prace adaptacyjne w pomieszczeniach na kaplicę szpitalną. Wykonano obudowę kaloryferów, położono parkiet i ułożono boazerię, wyposażono kaplicę w ołtarz, krzyż, ambonkę i niezbędne przedmiotu do sprawowania kultu religijnego.

4 czerwca 1994r. Arcybiskup Bolesław Pylak w piśmie skierowanym do Dyrekcji Szpitala zezwala na urządzenie kaplicy, nadaje jej tytuł „Świętych Aniołów Stróżów” i wyraża zgodę na przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu z zachowaniem przepisów liturgicznych.

W dniu 9 czerwca 1994r. Arcybiskup Bolesław Pylak dokonał poświęcenia kaplicy szpitalnej i aktu nadania tytułu „Świętych Aniołów Stróżów” w obecności: prof. dr hab. n. med. Leszka Szewczyka Prorektora Akademii Medycznej w Lublinie, mgr Grażyny Paśniczek, Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, inż. Władysława Grudnia, Dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej w Lublinie, dr n. med. Witolda Lesiuka, Naczelnego Lekarza DSK, Romana Rybickiego, inspektora nadzoru ZIAM oraz licznie zgromadzonych pracowników medycznych i administracyjnych, małych pacjentów i ich rodziców. Od tej chwili kaplica szpitalna stała się miejscem modlitwy, rozmowy z Bogiem, powierzania swych trosk i szukania pomocy u Jezusa w swych trudnościach i doświadczeniach życiowych.

12 września 1994r. w piśmie adresowanym do dr med. Andre Frank Arcybiskup Bolesław Pylak podziękował wszystkim ofiarodawcom: „na ręce Szanownego Pana Doktora pragnę przekazać wyrazy szczerej wdzięczności, wszystkim tym, którzy swoimi ofiarami przyczynili się do urzeczywistnienia tego wspaniałego dzieła. To w ogromnej mierze dzięki Państwa pomocy, sprawowana dotychczas na jednym z oddziałów Msza św. znalazła odpowiednie warunki do jej właściwego przeżywania, a kaplica, dla której wybraliśmy imię „Świętych Aniołów Stróżów” jest stale do dyspozycji i jest miejscem częstych odwiedzin nie tylko dzieci i rodziców, ale także personelu oraz gości naszego szpitala i polikliniki. Jeszcze raz dziękuję za okazana pomoc, pragnę zapewnić o modlitwie płynącej z tego miejsca, zanoszonej przez dzieci i dorosłych do naszego Najlepszego Ojca za Dobroczyńców oraz wszystkich wspierających naszą kaplicę i szpital”.

W dniu 29 października 1994r. kaplica została wyposażona w ławki. Poświęcenie ich odbyło się 9 czerwca 1995r. Dokonał tego Arcybiskup Bolesław Pylak, Metropolita Lubelski, który celebrował Eucharystię w 1 rocznicę śmierci prof. Antoniego Gębali – inicjatora i niestrudzonego budowniczego DSK.

Tak wyposażona kaplica stworzyła dobre warunki do modlitwy i sprawowania kultu Bożego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Przed oficjalnym mianowaniem kapelana opiekę duszpasterską nad dziećmi z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi, ortopedycznymi i nefrologicznymi sprawowali: O. Filip Buczyński i ks. Aleksy Antoni Szczygielski.
 

Kapelani Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie  (od 2014 r. - Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie): 

  1. ks. mgr lic. Krzysztof Czajka od 1.05.1994 r. do 31.12.2001 r.
  2. ks. mgr Dariusz Marek Bondyra od 1.01.2002 r. do 31.08.2009 r.
  3. ks. mgr Andrzej Sereda od 1.09. 2009 r. do 30.06.2010 r.
  4. ks. Marek Szołdra od 01.06.2010 r.
     

Tytuł kaplicy: „Świętych Aniołów Stróżów”

Po raz pierwszy święto Aniołów Stróżów pojawiło się w kalendarzu w XVI w. w Hiszpanii i Francji. Do kalendarza Kościoła katolickiego święto to włączył Papież Paweł V.

Wspomnienie, które obchodzimy 2 października, ma nam przypominać o działaniu Bożym w życiu każdego człowieka, które dokonuje się dzięki Aniołom. Zanoszą oni nasze modlitwy do Boga, a wstawiając się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia.

Motyw ikonograficzny Anioła Stróża pojawia się w XVI w. Najczęściej przedstawia się Anioła Stróża w towarzystwie dziecka lub dzieci.