Dział Krwiolecznictwa

Kierownik:

lek. med. Irena Woźnica-Karczmarz

 

Telefon: 81 71 85 260, 81 74 30 010

e-mail: krwiolecznictwo@uszd.lublin.pl

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów

Informacja Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie o wykonywanej działalności związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego, niezbędna do  udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala

W Dziale Krwiolecznictwa funkcjonują następujące pracownie:
 

Pracownia immunologii transfuzjologicznej

Wykonywane są tu oznaczenia grup krwi, fenotypu Rh, klinicznie ważnych antygenów krwinek czerwonych, badania w kierunku anemii autoimmunohemolitycznych, badania obecności przeciwciał odpornościowych wobec krwinek czerwonych, dobierana jest krew do przetoczeń dla pacjentów szpitala, wykonywane są badania przed przeszczepami komórek krwiotwórczych.
 

Pracownia badań układu hemostazy

Dysponuje nowoczesną aparaturą do wykonywania badań układu hemostazy. Wykonujemy przesiewowe badania układu hemostazy (PT, APTT, Fibrynogen) oraz badania rozszerzone wymagane do diagnostyki skaz krwotocznych i zakrzepicy (czynniki krzepnięcia II, V, VII,VIII, IX, X, XI, XII, czynnik von Willebranda /Ag i Act/, czynnik V Leiden /oporność na aktywne białko C/, białko C, białko S, Antytrombina III, D-Dimery, anty-X-a, antykoagulant tocznia (LAC), obecnośc inhibitora do czynnika VIII, IX.


Pracownia aferez leczniczych i separacji komórek krwi

Dysponuje dwoma separatorami komórkowymi najwyższej klasy. Wykonywane tu są zabiegi lecznicze: plazmaferezy, leukaferezy, trombaferezy, cytaferezy przed przeszczepem autologicznym i allogenicznym komórek macierzystych.
 

Pracownia napromieniania składników krwi

Pracownia ta wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenie do napromieniania składników krwi. Są tu napromieniane wszystkie składniki komórkowe dla pacjentów leczonych w Szpitalu, co czyni krwiolecznictwo bardziej bezpiecznym.
 

Bank hematopoetycznych komórek progenitorowych (BHKP)

Dysponujemy aparaturą do programowanego zamrażania i przechowywania preparatów komórkowych w ciekłym azocie oraz urządzeniem do oczyszczania preparatów szpiku z komórek nowotworowych. Wykonywana jest tu preparatyka komórek macierzystych z krwi obwodowej i szpiku kostnego do przeszczepów autologicznych i allogenicznych. Preparaty te są następnie przeszczepiane pacjentom leczonym w Oddziale Przeszczepowym Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej .