Centrum Urazowe UE

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

w zakresie

utworzenia nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) 

W dniu 25.10.2017 r. została zawarta pomiędzy Szpitalem, a Ministerstwem Zdrowia umowa o dofinansowanie inwestycji: „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 7 390 466,93 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% dotacja celowa z budżetu państwa.

Planowany okres realizacji projektu: do 31.03.2018 r.

Miejscem realizacji projektu będzie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zlokalizowany pod adresem ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, Gmina Lublin, powiat lubelski, województwo lubelskie.  Zakres rzeczowy projektu obejmie roboty budowlane oraz zakup specjalistycznego sprzętu. W ramach robót budowlanych zostaną zrealizowane takie zadania jak: przebudowa bram wjazdowych dla karetek, dostosowanie istniejącej sali operacyjnej w rejonie SOR w zakresie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, adaptacja pomieszczenia pod montaż tomografu komputerowego. Dodatkowo w ramach zakupów Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie nabędzie taką aparaturę jak: aparat do znieczulenia ogólnego uniwersalny z kompletnym monitorem dla noworodków, dzieci i dorosłych; lampa operacyjna LED z dwoma oprawami; tomograf komputerowy; stół operacyjny z wyposażeniem ortopedycznym; zestaw narzędzi chirurgicznych; aparat rtg z ramieniem C; mikroskop operacyjny; aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy do oceny tkanek miękkich, oceny stawu kolanowego, barkowego oraz biodrowego; tor wizyjny z optykami, shaverem, pompą i ablacją, kamerą artroskopową do zabiegów artroskopowych (kolumna do artroskopii); wiertarki akumulatorowe nisko i wysokoobrotowe; diatermia; monitory na salę operacyjną z komputerowym oprogramowaniem do oceny radiologicznej oraz możliwości korekcji pourazowych zniekształceń; wiertarka do zabiegów neurochirurgicznych; system mocowania i pozycjonowania do stołu operacyjnego dla niemowląt i dzieci; narzędzia do artoskopii – podstawowy zestaw; dermatom; zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań miednicy. Wszystkie roboty budowlane oraz zakup sprzętu w ramach realizacji projektu stanowią wydatki kwalifikowane. Celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest zmniejszenie występowania  śmiertelności okołourazowej u dzieci i młodzieży oraz zwiększenie szans najmłodszych pacjentów na powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Realizacja projektu przyczyni się także do zmniejszenia kosztów ratownictwa medycznego poprzez skupienie jego wyposażenia i finansowania w niewielkiej liczbie ośrodków, ale za to dobrze wyposażonych i obsadzonych wykwalifikowana kadrą oraz brakiem konieczności przewożenia pacjenta urazowego specjalistycznymi środkami transportu.  Realizacja planowanej inwestycji wpłynie także na podniesienie jakości usług przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Stworzenie Centrum Urazowego w ramach struktur Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie umożliwi pacjentom najbardziej poszkodowanym dostęp do kompleksowej opieki medycznej, do wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego oraz zaawansowanego sprzętu.  W centrum dzieci i młodzież będą kompleksowo diagnozowane i leczone bez potrzeby przewożenia ich do innych odległych ośrodków.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie informuje, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu: „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci” w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w §4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”
sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektu można zgłaszać  za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC