Badania przesiewowe słuchu RPO WL

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie wspólnie z dwoma partnerami, tj. Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Industi Sp. z o.o. realizuje program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:

"Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną"

 

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie podpisał umowę na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi zdrowotne. Nr Projektu RPLU.11.02.00-06-0185/18. Termin zakończenia projektu 31 grudnia 2021 roku.

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród 32 972 uczniów (16 156K/16 816M) klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, poprzez nabycie wiedzy na temat wczesnego wykrywania wad rozwojowych, przyczyn i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy oraz udział w przesiewowych badaniach diagnostycznych i działaniach terapeutycznych w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), tj. "Program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2021"

Planowane efekty: Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL jakim jest - Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczenime społecznym w regionie, gdyż poprzez realizację zwiększy się dostęp dla dzieci do kompleksowo realizowanych usług zdrowotnych obejmujących działania edukacyjne, diagnostyczne (przesiewowe) i terapeutyczne z zakresu profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, mowy i głosu.