Komunikaty

Zobacz pozostałe wpisy

 

29 lutego 2024

Obowiązek wynikający z art. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

1. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm), uprzejmie informuję, że każda osoba przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem jej na  terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie do innej działalności  związanej z leczeniem małoletnich, świadczeniem porad psychologicznych lub z opieką nad nimi, a także rozwojem duchowym tj. pracownik, stażysta, wolontariusz, praktykant itp. zobowiązane są do przedłożenia w Sekcji Kadr (w przypadku wersji elektronicznej przesłania na adres kadry@uszd.lublin.pl) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz  w  ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione  określone w przepisach prawa obcego.

2. Osoby o których mowa w ust. 1 przed podjęciem pracy, rozpoczęciem stażu, wolontariatu praktyki itp. zobowiązane są do zgłoszenia się w Sekcji Kadr z informacją o której mowa   w ust. 1.

Dodatkowo pracownicy Sekcji  Kadr zobowiązani są zweryfikować te osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle  Seksualnym - w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku  do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.