Praca

Konkurs na stanowisko Dyrektora USzD w Lublinie

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  w Lublinie


Audytor wewnętrzny

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: audytor wewnętrzny

Wymagania obowiązkowe dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku audytora wewnętrznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie  (wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.):

 1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. wyższe wykształcenie,
 5. posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Pro-fessional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • posiadanie uprawnień biegłego rewidenta, lub
  • posiadanie dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

 • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
 • realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.768, ze zm.),
 • nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.).

Dodatkowe wymagania

 • znajomość standardów oraz metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • odporność na stres,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy audytora wewnętrznego obejmuje w szczególności:

 1. przeprowadzanie zadań zapewniających, w tym przeprowadzanie przeglądów wstępnych, przeprowadzanie czynności w komórkach audytowanych oraz sporządzanie sprawozdań z zadań,
 2. przeprowadzanie czynności doradczych oraz ich odpowiednie dokumentowanie,
 3. przeprowadzanie czynności sprawdzających po upływie terminów realizacji zaleceń,
 4. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni i ich przekazywanie właściwym odbiorcom,
 5. przygotowywanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim, przekazywanej ministrowi właściwemu ds. finansów,
 6. tworzenie i modyfikowanie wewnętrznych przepisów z obszaru audytu wewnętrznego,
 7. prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego w celu udokumentowania  czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia audytu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Dział Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

kadry@dsk.lublin.pl


Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii lub lekarza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie pediatrii

w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym dyżury medyczne) lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl


Ratownik wodny pływalni

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy z uprawnieniami ratownika wodnego pływalni spełniającego następujące warunki:

 • ukończony kurs w zakresie ratownictwa i technik pływackich z uzyskaniem stopnia ratownika WOPR,
 • ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o PRM
 • posiadanie ważnej legitymacji członka WOPR oraz ważnej karty identyfikacyjnej WOPR,
 • patent lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
 • udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin w parku wodnym lub pływalni.

Dodatkowo preferowane u kandydata wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr – pokój 2007
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kadry@dsk.lublin.pl


 

Lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy lekarzy medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 13.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adres:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Sekcja Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl


 

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni w Poradni Zdrowia Psychicznego, w wymiarze ok. 13 godzin tygodniowo, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Godziny i dni pracy w Poradni do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl


 

Lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologia dziecięca.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin 
Dział Kadr - pokój nr 2007 lub 2008 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl